لیست بلک لیست مجلات داخلی وخارجی

بلک لیست مجلات داخلی وخارجی به شرح زیر است :