مشاوره چاپ مقاله و پایان نامه مهندسی صنایع (تمامی گرایش ها)

مشاوره پروژه، پایان نامه و مقاله مهندسی صنایع توسط دانشجویان دکتری

مشاوره پروژه ها و پایان نامه های دانشجویی مهندسی صنایع در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد

 • مشاوره پروژه ها و پایان نامه های دانشجویی مهندسی صنایع در مقطع کارشناسی
 • ارزیابی کار و زمان
 • طرح ریزی واحد های صنعتی
 • طراحی و ایجاد صنایع
 • کنترل کیفیت
 • کنترل موجودی
 • نگهداری و تعمیرات
 • تحقیق در عملیات

مشاوره پروژه ها و پایان نامه های دانشجویی مهندسی صنایع در مقطع کارشناسی ارشد

 • · مدل سازی انواع مسائل بهینه سازی از قبیل مسائل زمانبندی و توالی عملیات ، مدیریت زنجیره تامین ، مسائل چند هدفه و … در محیط های قطعی ، فازی و احتمالی
 • · پیاده سازی و حل مدل در نرم افزارهای بهینه سازی از قبیل LINGO ، GAMS ، CPLEX
 • · طراحی الگوریتم های ابتکاری و فراابتکاری از قبیل الگوریتم ژنتیک (GA) ، جستجوی ممنوع (TS) ، شبیه سازی تبریدی (SA) ، دسته پرندگان (PSO) ، مورچه (ACO) ، رقابت استعماری (ICA) و …..
 • · تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از SPSS, minitab, sas, splus, statistical, eveiws, stata,…
 • · مشاوره در زمینه پیش بینی به کمک انواع روش های پیش بینی سنتی از قبیل رگرسیون، سری زمانی، و روشهای هوشمند از قبیل شبکه عصبی (ANN)، سیستم استنتاج فازی-عصبی تطبیقی (ANFIS)، و برنامه ریزی ژنتیک (Genetic Programming) و روشهای داده کاوی (Data Mining)
 • · مشاوره در زمینه شبیه سازی گسسته پیشامد با استفاده از نرم افزارهای ARENA, ED, Any logic و شبیه سازی پویایی های سیستم با استفاده از نرم افزار VENSIM

کلیه پروژه ها و پایان نامه های انجام شده در گروه ادوریس دارای تعهد آموزش می باشند. همچنین تضمین می شود کارهای انجام گرفته، کارهای جدیدی باشند و در صورت تمایل دانشجو از پایان نامه های انجام گرفته شده، مقالات علمی، پژو هشی و یا ISI استخراج گردد.