دپارتمان علوم انسانی

دپارتمان علوم انسانی ادوریس متشکل از دانشجویان و فارغ التحصیلان نخبه ی دانشگاه های برتر کشور با هدف به روز کردن دانشجویان و ارائه ی توانایی های خود در انجام پروژه های سازمانی و مشاوره ی پایان نامه های کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکترا در رشته های زیر به فعالیت می پردازد:

مشاوره پروپوزال و پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری حقوق (تمام گرایش ها)

مشاوره پروپوزال و پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری ادبیات فارسی (تمام گرایش ها)

مشاوره پروپوزال و پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری مدیریت (تمام گرایش ها)

مشاوره پروپوزال و پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری حسابداری (تمام گرایش ها)

مشاوره پروپوزال و پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری اقتصاد (تمام گرایش ها)

مشاوره پروپوزال و پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری علوم سیاسی (تمام گرایش ها)

مشاوره پروپوزال و پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری علوم تربیتی (تمام گرایش ها)

مشاوره پروپوزال و پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری روانشناسی (تمام گرایش ها)

مشاوره پروپوزال و پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری جغرافیا (تمام گرایش ها)

مشاوره پروپوزال و پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری تاریخ (تمام گرایش ها)

مشاوره پروپوزال و پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری کتابداری (تمام گرایش ها)

مشاوره پروپوزال و پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری فلسفه (تمام گرایش ها)

مشاوره پروپوزال و پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری الهیات (تمام گرایش ها)

مشاوره پروپوزال و پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری جامعه شناسی (تمام گرایش ها)

مشاوره پروپوزال و پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری ارتباطات اجتماعی (تمام گرایش ها)

مشاوره پروپوزال و پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری تربیت بدنی و علوم ورزشی (تمام گرایش ها)

مشاوره پروپوزال و پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری مددکاری اجتماعی (تمام گرایش ها)

محورهای اصلی :

 • – ‏ اجرای پروژه های تخصصی غیر دانشگاهی علوم انسانی
 • – طراحی و اجرای پروژه های نظر سنجی و افکار سنجی
 • – مشاوره آماری تخصصی با بهره گیری از توان و تخصص (آمار)
 • – اجرای فصول 3 و 4 پایان نامه ( پیاده سازی و تجزیه و تحلیل داده های پرسشنامه با استفاده از نرم افزارهای,SPSS SAS,minitab,S plus, lisrel )
 • – مشاوره در مورد انتخاب موضوع پایان نامه
 • – راهنمایی و مشاوره در تهیه پروپوزال‏
 • – معرفی منابع
 • – مشاوره در زمینه اطلاعات خام‏
 • – جستجو های اینترنتی
 • – مشاوره و راهنمایی در طراحی و اجرای پرسشنامه
 • – مشاوره و راهنمایی در طراحی و اجرای مصاحبه
 • – برگزاری جلسات آمادگی دفاع از پایان نامه
 • – مشاوره و راهنمایی در تهیه مطالب و مقالات تخصصی کنفرانس های دانشجویی
 • – ‏مشاوره و راهنمایی در زمینه رفع نقص، تصحیح و تکمیل پایان نامه های نیمه تمام